POSICIONAMENT FEMINISTA

(Català)

Introducció:

Aquest és el posicionament de La Cinètika com a resposta al context que portem vivint en els últims mesos, en els quals després del recent suïcidi del nostre company Vaso, hem rebut pressions, assetjament i atacs, emmarcats en: un moment de dol molt difícil i dolorós viscut per una gran part de les persones que conformem l’assemblea i que ens ha generat molta tristesa i impotència per afrontar el dia a dia de l’espai; i en un conflicte que va més enllà de La Cinètika i la gent que la formem, sobre el feminisme, les eines i els discursos del mateix posats en pràctica en els espais alliberats, de caràcter llibertari, en els últims anys.

És aquest context, en el qual La Cinètika com a feminista, ha estat qüestionada i atacada, el que ens porta a expressar el nostre posicionament, deixant clar el nostre punt de vista en el procés respecte a la gestió de les agressions i a com treballem el feminisme en la nostra quotidianitat.

La Cinètika és un espai okupat mixt, autònom, autogestionat i feminista, que des de fa tres anys tracta de construir, des de la pràctica, una iniciativa anticapitalista i transformadora, basada en l’assemblearisme, l’antiautoritarisme i el treball des de la base. Portem tres anys posant els nostres esforços a obrir-nos a la comunitat de l’entorn que ens envolta, intentant sortir del sectarisme i de l’autoconsum identitari.

Trajectòria:

En aquests tres anys de trajectòria que portem com a projecte, hem intentat posar en pràctica, dia a dia, les idees que ens defineixen, l’autonomia, l’anticapitalisme i el feminisme; perquè entenem que en definir-nos d’aquesta manera, estem expressant les nostres metes i objectius, i per tant, és el full de ruta a seguir, en una constant evolució i aprenentatge, a través dels processos de consens, decisions i errors col·lectius.

En aquests tres anys, hem après de cada decisió per a la següent, hem rebut crítiques i ens hem redefinit. Hem elaborat eines i protocols d’actuació que estan en constant revisió, igual que les mesures posades en pràctica. Aquest ha estat i continuarà sent un procés complex, que requereix compromís i implicació, i la manca d’això ha estat el gran llast al qual ens hem enfrontat aquests tres anys.

Entenem que vivim en un sistema patriarcal i capitalista, i que aquesta és l’estructura contra la qual hem de lluitar dia a dia. Per això, tot el concernent al gènere i a la gestió d’agressions ha estat sempre, i està, en el centre d’atenció del nostre treball. Al llarg d’aquest temps hem evolucionat, amb un qüestionament cada vegada major cap a les eines punitives, perquè les experiències viscudes ens han demostrat l’escàs potencial transformador d’aquestes. Tenim una meta clara: que les agressions i actituds de merda deixin d’existir, i per a això considerem que el focus ha d’estar posat en l’estructura que les genera i l’entorn que les propicia, intentant no caure en reduccionismes que apel·len únicament a responsabilitats individuals davant el conflicte.

Què rebutgem?

Abans de res, el sistema patriarcal i les agressions. En la nostra lluita enfront d’això hem decidit optar per la via del feminisme autònom transformatiu, que rebutja el feminisme hegemònic institucional i el punitivisme. Rebutgem per tant, la mercantilització i la cooptació de les eines i del discurs del feminisme autònom per part del sistema capitalista i institucional.

Dins del nostre entorn rebutgem les actituds autoritàries, i l’aplicació de les eines feministes de forma acrítica i des del privilegi. Volem remarcar la nostra negativa i rebuig a la instrumentalització d’aquestes eines per a interessos individuals, amb la consegüent trivialització de les agressions que això comporta. Ens preocupa la falta de pluralitat i consciència crítica de l’entorn polític actual, que advoca pel pensament únic, l’absència de qüestionament d’aquest i l’intent de silenciar les veus discordants. Volem confrontar la hipocresia de les jerarquies militants dins del nostre entorn polític que valoren més unes veus que unes altres, en funció del rang de les persones que l’emeten, no de la qualitat dels seus arguments o de la seva pràctica política.

Rebutgem, per tant: totes les crítiques buides de contingut i pràctica real que no sumin al procés de creació i definició col·lectiva que duem a terme; i la defensa d’aquestes crítiques a través de comunicats, missatges o xarxes socials, però que no es defensen en debats públics ni s’afronten mitjançant el procés assembleari i horitzontal.

La nostra proposta de futur:

Volem continuar creixent i millorant en la gestió de les agressions, intentant transformar les condicions que les propicien dins de la nostra comunitat, reparant els danys i acompanyant a les parts implicades en el procés. D’aquesta forma volem fugir de la individualització dels conflictes, de la dicotomia víctima-agressor i d’un enfocament simplista que considerem patriarcal, pel binari del mateix i la falta de cures i comprensió del context que porta implícit.
Estem treballant en la construcció d’una comissió que s’encarregui de rebre i gestionar les denúncies d’agressió, de proposar mesures preventives i restauratives, i de revisar el procés de les mateixes al llarg del temps.

Ens proposem generar un espai de debat permanent sobre feminisme on poder parlar, discutir i elaborar discurs des de la pràctica, qüestionar els nostres mètodes i eines, plantejar-nos la naturalesa de les agressions, la seva definició, generar nous conceptes, i gradacions, i on poder plantejar la proporcionalitat de les nostres eines enfront d’aquestes.

Sabem que són propostes ambicioses i complexes que requereixen compromís, ganes i molt esforç, però ens ho proposem perquè per això ens considerem feministes, i considerem que només així estem portant les idees a la pràctica, generant comunitat i propostes constructives, ja que tenim el privilegi de formar part d’un espai que propicia aplicar empíricament aquestes idees.

Vist el nivell de compromís que requereix la nostra proposta, estem obertes i volem donar la benvinguda, com hem fet sempre, a totes les persones que es vulguin implicar en aquest procés de forma constructiva. Entenem que la nostra visió pot no ser compartida per altres feminismes i que cadascú en el seu dia a dia i els seus espais pot decidir com dur-ho a terme, però no es toleraran més atacs a les persones, projectes o propostes que decideixin formar part de l’espai i es comprometin amb aquest esforç constructiu.

Atès que la nostra posició sobre els vetos ha estat objecte de molta rumorologia, volem aclarir que, sense invalidar la seva utilitat en algunes ocasions, no els considerem un fi en si mateix, ja que creiem que només han de proposar-se davant casos extrems, amb la finalitat de generar un espai de seguretat per a la persona agredida; que la seva temporalitat no és indefinida, sinó que deu ser tan llarga com el temps de transformació de les causes i la reparació dels danys ho requereixin, intentant que aquest procés no es dilati en el temps més enllà del necessari, amb un acompanyament durant el mateix a totes les parts implicades.

En aquest moment tenim tres vetos actius a La Cinétika, que han estat revisats i ho continuaran estant en un intent d’aplicar la nostra proposta de forma conscient, tenint en compte el punt en el qual es troben totes les parts implicades.

Evidentment, en aquests tres anys han succeït més casos d’actituds patriarcals, però a causa de la gravetat i el context de les mateixes, hem decidit gestionar-les d’altres formes.

Som conscients que un altre tema que ha generat controvèrsia és el nostre posicionament pel que fa a una manera d’entendre l’autodefensa feminista, i volem aclarir la nostra postura. Donem suport a l’autodefensa feminista, entesa com la resposta per part d’aquelles persones que han rebut una agressió enfront d’aquesta. Per posar en pràctica aquesta resposta, apel·lem a la responsabilitat individual i col·lectiva, amb respecte als acords col·lectius de l’espai. Per tant, considerem que la resposta ha de tractar de fugir dels esquemes binaris i les fórmules i formes, patriarcals, autoritàries i punitives, per ser transformadora, sobre la base del feminisme que ens esforcem a practicar.

Així mateix, a La Cinètika apostem clarament pels espais no mixtos. No obstant això, l’espai de La Cinètika és mixt i la seva assemblea també, així doncs, les decisions generals es prenen aquí. Encara que puguin donar-se espais no mixtos i autònoms, tot allò que afecti a La Cinètika, es tracta en la seva assemblea general i mixta.

Conclusió:

En resum, volem generar una pràctica feminista transformadora de la realitat i de l’entorn que ens envolta, que sigui inclusiva amb les persones del barri, teixint comunitat a través de la propaganda pel fet i la pràctica quotidiana. Tota aquella persona que estigui d’acord amb aquestes pràctiques és benvinguda a participar i involucrar-se en l’espai, i tota aquella persona que vulgui informar-se dels protocols, tallers, dinàmiques, debats i altres iniciatives de La Cinètika sobre feminisme, pot consultar-nos a lacinetika@riseup.net.

Anticapitalisme, autonomia i feminisme! (1 d’abril de 2019)


(Castellano)

Introducción:

Este es el posicionamiento de La Cinètika como respuesta al contexto que llevamos viviendo en los últimos meses, en los que después del reciente suicidio de nuestro compañero Vaso, hemos recibido presiones, acoso y ataques, enmarcados en: un momento de luto muy difícil y doloroso vivido por una gran parte de las personas que conformamos la asamblea y que nos ha generado mucha tristeza e impotencia para afrontar el día a día del espacio; y en un conflicto que va más allá de La Cinètika y la gente que la formamos, sobre el feminismo, las herramientas y los discursos del mismo puestos en práctica en los espacios liberados, de carácter libertario, en los últimos años.

Es este contexto, en el que La Cinètika como feminista, ha sido cuestionada y atacada, el que nos lleva a expresar nuestro posicionamiento, dejando claro nuestro punto de vista en el proceso respecto a la gestión de las agresiones y a cómo trabajamos el feminismo en nuestra cotidianidad.

La Cinètika es un espacio okupado mixto, autónomo, autogestionado y feminista, que desde hace tres años trata de construir, desde la práctica, una iniciativa anticapitalista y transformadora, basada en el asamblearismo, el antiautoritarismo y el trabajo desde la base. Llevamos tres años poniendo nuestros esfuerzos en abrirnos a la comunidad del entorno que nos rodea, intentando salir del sectarismo y del autoconsumo identitario.

Trayectoria:

En estos tres años de trayectoria que llevamos como proyecto, hemos intentado poner en práctica, día a día, las ideas que nos definen, la autonomía, el anticapitalismo y el feminismo; pues entendemos que al definirnos de esta manera, estamos expresando nuestras metas y objetivos, y por tanto, es la hoja de ruta a seguir, en una constante evolución y aprendizaje, a través de los procesos de consenso, decisiones y errores colectivos.

En estos tres años, hemos aprendido de cada decisión para la siguiente, hemos recibido críticas y nos hemos redefinido. Hemos elaborado herramientas y protocolos de actuación que están en constante revisión, al igual que las medidas puestas en práctica. Este ha sido y seguirá siendo un proceso complejo, que requiere compromiso e implicación, y la falta de esto ha sido el gran lastre al que nos hemos enfrentado estos tres años.

Entendemos que vivimos en un sistema patriarcal y capitalista, y que esta es la estructura contra la que tenemos que luchar día a día.  Por ello, todo lo concerniente al género y a la gestión de agresiones ha estado siempre, y está, en el centro de atención de nuestro trabajo. A lo largo de este tiempo hemos evolucionado, con un cuestionamiento cada vez mayor hacia las herramientas punitivas, porque las experiencias vividas nos han demostrado el escaso potencial transformador de las mismas. Tenemos una meta clara: que las agresiones y actitudes de mierda dejen de existir, y para ello consideramos que el foco debe estar puesto en la estructura que las genera y el entorno que las propicia, intentando no caer en reduccionismos que apelan únicamente a responsabilidades individuales ante el conflicto.

¿Qué rechazamos?

Ante todo, el sistema patriarcal y las agresiones. En nuestra lucha frente a esto hemos decidido optar por la vía del feminismo autónomo transformativo, que rechaza el feminismo hegemónico institucional y el punitivismo. Rechazamos por tanto, la mercantilización y la cooptación de las herramientas y del discurso del feminismo autónomo por parte del sistema capitalista e institucional.

Dentro de nuestro entorno rechazamos las actitudes autoritarias, y la aplicación de las herramientas feministas de forma acrítica y desde el privilegio. Queremos remarcar nuestra negativa y rechazo a la instrumentalización de estas herramientas para intereses individuales,  con la consiguente trivialización de las agresiones que esto conlleva. Nos preocupa la falta de pluralidad y conciencia crítica del entorno político actual, que aboga por el pensamiento único, la ausencia de cuestionamiento de este y el intento de silenciar las voces discordantes. Queremos confrontar la hipocresía de las jerarquías militantes dentro de nuestro entorno político que valoran más unas voces que otras, en función del rango de las personas que lo emiten, no de la calidad de sus argumentos o de su práctica política.

Rechazamos, por tanto: todas las críticas vacías de contenido y práctica real que no sumen al proceso de creación y definición colectiva que llevamos a cabo; y la defensa de estas críticas a través de comunicados, mensajes o redes sociales, pero que no se defienden en debates públicos ni se afrontan mediante el proceso asambleario y horizontal.

Nuestra propuesta de futuro:

Queremos seguir creciendo y mejorando en la gestión de las agresiones, intentando transformar las condiciones que las propician dentro de nuestra comunidad, reparando los daños y acompañando a las partes implicadas en el proceso. De esta forma queremos huir de la individualización de los conflictos, de la dicotomía víctima-agresor y de un enfoque simplista que consideramos patriarcal, por lo binario del mismo y la falta de cuidados y comprensión del contexto que lleva implícito.

  • Estamos trabajando en la construcción de una comisión que se encargue de recibir y gestionar las denuncias de agresión, de proponer medidas preventivas y restaurativas, y de revisar el proceso de las mismas a lo largo del tiempo.
  • Nos proponemos generar un espacio de debate permanente sobre feminismo donde poder hablar, discutir y elaborar discurso desde la práctica, cuestionar nuestros métodos y herramientas, plantearnos la naturaleza de las agresiones, su definición, generar nuevos conceptos, y gradaciones, y donde poder plantear la proporcionalidad de nuestras herramientas frente a las mismas.

Sabemos que son propuestas ambiciosas y complejas que requieren compromiso, ganas y mucho esfuerzo, pero nos lo proponemos porque por eso nos consideramos feministas, y consideramos que sólo así estamos llevando las ideas a la práctica, generando comunidad y propuestas constructivas, ya que tenemos el privilegio  de formar parte de un espacio que propicia aplicar empíricamente estas ideas.

Dado el nivel de compromiso que requiere nuestra propuesta, estamos abiertas y queremos dar la bienvenida, como hemos hecho siempre, a todas las personas que se quieran implicar en este proceso de forma constructiva. Entendemos que nuestra visión puede no ser compartida por otros feminismos y que cada cual en su día a día y sus espacios puede decidir cómo llevarlo a cabo, pero no se van a tolerar más ataques a las personas, proyectos o propuestas que decidan formar parte del espacio y se comprometan con este esfuerzo constructivo.

Dado que nuestra posición sobre los vetos ha sido objeto de mucha rumorología, queremos aclarar que, sin invalidar su utilidad en algunas ocasiones, no los consideramos un fin en sí mismo, puesto que creemos que solo deben proponerse ante casos extremos, con la finalidad de generar un espacio de seguridad para la persona agredida; que su temporalidad no es indefinida, sino que debe ser tan larga como el tiempo de transformación de las causas y la reparación de los daños lo requieran, intentando que este proceso no se dilate en el tiempo más de lo necesario, con un acompañamiento durante el mismo a todas las partes implicadas.

En este momento tenemos tres vetos activos en La Cinétika, que han sido revisados y lo continuarán siendo en un intento de aplicar nuestra propuesta de forma consciente, teniendo en cuenta el punto en el que se encuentran todas las partes implicadas.

Evidentemente, en estos tres años han sucedido más casos de actitudes patriarcales, pero debido a la gravedad y el contexto de las mismas, hemos decidido gestionarlas de otras formas.

Somos conscientes de que otro tema que ha generado controversia es nuestro posicionamiento respecto a una manera de entender la autodefensa feminista, y queremos aclarar nuestra postura. Apoyamos la autodefensa feminista, entendida como la respuesta por parte de aquellas personas que han recibido una agresión frente a la misma. Para ello, apelamos a la responsabilidad individual y colectiva a la hora de poner en práctica esta respuesta, con respeto a los acuerdos colectivos del espacio. Por tanto, consideramos que la respuesta debe tratar de escapar de los esquemas binarios y las fórmulas y formas, patriarcales, autoritarias y punitivas, para ser transformadora, en base al feminismo que nos esforzamos en practicar.

Así mismo, en La Cinètika apostamos claramente por los espacios no mixtos. Sin embargo, el espacio de La Cinètika es mixto y su asamblea también, así que, las decisiones generales se toman ahí. Aunque puedan darse espacios no mixtos y autónomos, todo aquello que afecte a La Cinètika, se trata en su asamblea general y mixta.

Conclusión:

En resumen, queremos generar una práctica feminista transformadora de la realidad y del entorno que nos rodea, que sea inclusiva con las personas del barrio, tejiendo comunidad a través de la propaganda por el hecho y la práctica cotidiana. Toda aquella persona que esté de acuerdo con estas prácticas es bienvenida a participar e involucrarse en el espacio, y toda aquella persona que quiera informarse de los protocolos, talleres, dinámicas, debates y demás iniciativas de La Cinètika sobre feminismo, puede consultarnos en lacinetika@riseup.net.

¡Anticapitalismo, autonomía y feminismo! (1 de abril de 2019)

A %d blogueros les gusta esto: